Szkolenia pracodawców i pracowników z dofinansowaniem, czyli KFS

Zielona Linia | 23.02.2017 | komentarze (0)

W urzędach pracy w całej Polsce już ruszyły albo za chwilę ruszą nabory wniosków o sfinansowanie szkoleń dla pracodawcy i jego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jest o co walczyć, albowiem właściciele mikroprzedsiębiorstw mogą liczyć na pokrycie 100 proc. kosztów szkolenia, natomiast pozostali przedsiębiorcy skorzystają z dofinansowania w wysokości do 80 proc. poniesionych kosztów – w obu przypadkach maksymalnie do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Nowy rok – nowe priorytety

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zmieniają się co roku. W 2017 r. pomoc finansowa ma na celu przede wszystkim wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Ponadto zaplanowano też wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie  zawodach deficytowych w danym powiecie lub województwie. Dodatkowo ze szkoleń będą też mogli korzystać pracownicy i pracodawcy, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególny charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Pracodawcy, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, powinni złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie szkolenia ze środków KFS. Taki wniosek jest następnie rozpatrywany przez urząd w ciągu 30 dni od daty złożenia. Pracownik korzystający z dofinansowania, który wypowie umowę pracodawcy lub zostanie zwolniony dyscyplinarnie, zwraca koszty szkolenia pracodawcy, a ten urzędowi. Szczegółowe informacje nt. KFS są dostępne na stronie internetowej zielonalinia.gov.pl oraz pod numerem infolinii 19524, a także w siedzibach poszczególnych urzędów pracy.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


 


 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama