Samorząd Włocławka wspiera osoby bezdomne

wloclawek.pl | 22.12.2016

Udzielenie osobom bezdomnym schronienia, posiłku i ubrania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i jest realizowane we Włocławku przez Caritas Diecezji Włocławskiej, organizację wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert.

Szacuje się, że na terenie miasta Włocławek przebywa ok. 350 osób bezdomnych. Nie wszystkie osoby bezdomne zgłaszają się po pomoc. Pomoc udzielana osobom bezdomnym uwarunkowana jest podpisaniem i realizacją kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny opracowuje pracownik socjalnym ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej, przy udziale osoby zainteresowanej. Kontrakt zapewnia wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności. Jego realizacja przez daną osobę jest warunkiem korzystania przez nią ze świadczeń pieniężnych oraz schronienia.

I. Zapewnienie schronienia

Od czerwca br. zadanie to jest realizowane w trzech formach:

1) forma podstawowa – zapewnienie schronienia osobom sprawnym i zdolnym do samodzielnej egzystencji – średnio miesięcznie od czerwca br. przebywa tam ok. 140 osób,

2) zapewnienie schronienia osobom bezdomnym wymagającym częściowej pomocy, w którym zapewniona jest całodobowa pomocy w samodzielnej egzystencji – miesięcznie przebywa tam 8 osób,

3) ogrzewalnia – funkcjonująca w okresie jesienno-zimowym, od 1 listopada do 31 marca, przez 7 dni w tygodniu w godzinach nocnych (19.00 – 7.00), jest to placówka o niskim standardzie, w której zapewnione są miejsca siedzące. Do ogrzewalni przyjmowane są osoby po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych zdolnych do samoobsługi, o ile ich stan nie zagraża im samym oraz pozostałym osobom przebywającym w ogrzewalni.


 

W 2015 roku na schronisko dla bezdomnych przeznaczono kwotę 519 041 zł, średnio w jednym miesiącu w schronisku przebywało około 150 osób.


 

W 2016 roku na schronisko dla bezdomnych przeznaczono kwotę 487 486,96 zł, średnio w jednym miesiącu w schronisku przebywa ok. 150 osób.


 

Osoby przebywające w schronisku poza noclegiem mają także zapewnioną odzież stosowną do pory roku, środki czystości, a także suchy prowiant, aby mogły przygotować sobie posiłki,


 

II. Posiłki dla bezdomnych

Osobom bezdomnym zapewnia się również gorący posiłek w formie obiadu. Posiłki wydawane są w Miejskiej Jadłodajni „U św. Antoniego” we Włocławku przy ul. Św. Antoniego.


 

III. Świadczenia pieniężne

Osobom bezdomnym udzielane są również świadczenia pieniężne, w formie:

- zasiłku stałego – przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, która nie posiada uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych

- zasiłku okresowego – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

- zasiłku celowego – przyznawany jest na zaspokojenie potrzeby bytowej, w przypadku osób bezdomnych najczęściej przyznawany jest na: wykonanie zdjęć do dowodu osobistego, leki, dojazd do specjalistycznych placówek służby zdrowia.


 

IV. Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby bezdomne objęte pomocą służb społecznych mają również zapewniony dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoba bezdomna powinna zgłosić się do MOPR przy ul. Kilińskiego 1, pokój nr 6, nr tel. 54 411 62 60 (Zespół ds Pomocy Osobom Bezdomnym). Pracownik MOPR przeprowadza wywiad środowiskowy i zawiera z bedomnym kontrakt socjalny, który zapewnia wspracie w procesie wychodzenia z bezdomności. Następnie bezdomny otrzymuje skierowanie do schroniska. Przebywając w schronisku bezdomni mają zapewnione posiłki w Miejskiej Jadłodajni.

W sytuacji interwencyjnej (w dzień wolny od pracy) kierownik schroniska może przyjąć bezdomnego, wtedy zawiadamia o tym fakcie pracownika MOPR, koordynatora Zespołu ds. Pomocy Osobom Bezdomnym. W dzień roboczy bezdomny zgłasza się do MOPR w celu zawarcia kontraktu socjalnego.


 

Do ogrzewalni bezdomni przyjmowani są bez żadnych skierowań, mogą tam przebywać osoby po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych zdolnych do samoobsługi, o ile ich stan nie zagraża im samym oraz pozostałym osobom przebywającym w ogrzewalni.


 

1. Schronisko dla:

- osób sprawnych i zdolnych do samodzielnej egzystencji:

  • przy ul. Karnkowskiego 7 (tel. do kierownika 518 014 558 tel. do opiekuna 518 014 556), zapewnionych tam jest 125 miejsc, w tym 18 miejsc dla kobiet,

  • przy ul. Płockiej 2 (tel. do opiekuna 518 014 557), zapewnionych jest tam 50 miejsc tylko dla mężczyzn,

- dla osób wymagających częściowej pomocy

  • przy ul. Karnkowskiego 7 – wydzielony segment, 8 miejsc – telefony j.w.

2. Ogrzewalnia znajduje się przy ul. Wyszyńskiego 10, zapewnia 15 miejsc siedzących.

 

W listopadzie w schronisku przebywało 150 osób.

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

Reklama