Wsparcie dla bezdomnych

wloclawek.pl | 11.01.2017

W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje łącznie ponad siedemdziesiąt schronisk, noclegowni, ogrzewalni, stołówek i jadłodajni oraz mieszkań wspomaganych. Ośrodki pomocy społecznej w naszym regionie utrzymują 38 jadłodajni, 19 całodobowych schronisk dla bezdomnych, 6 noclegowni, 4 działające od października do kwietnia ogrzewalnie, 8 mieszkań wspomaganych i jeden hostel dla kobiet i matek z dziećmi. Schroniska, noclegownie i ogrzewalnie dysponują 1 300 miejscami, w razie potrzeby mogą przyjąć jeszcze 230 osób.

Szacuje się, że na terenie miasta Włocławek przebywa ok. 350 osób bezdomnych. Samorząd Włocławka wspiera te osoby, zapewniając im kilka form pomocy, m.in. schronienie, świadczenia pieniężne, ubezpieczenie zdrowotne oraz posiłki.

Niestety, nie wszystkie osoby bez dachu nad głową zgłaszają się po pomoc. Pomoc udzielana osobom bezdomnym uwarunkowana jest podpisaniem i realizacją kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny opracowuje pracownik socjalnym ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej, przy udziale osoby zainteresowanej. Kontrakt zapewnia wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności. Jego realizacja przez daną osobę jest warunkiem korzystania przez nią ze świadczeń pieniężnych oraz schronienia.

Osoba bezdomna potrzebująca pomocy powinna zgłosić się do MOPR przy ul. Kilińskiego 1, pokój nr 6, nr tel. 54 411 62 60 (Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym). Pracownik MOPR przeprowadza wywiad środowiskowy i zawiera z bezdomnym kontrakt socjalny, który zapewnia wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności. Następnie bezdomny otrzymuje skierowanie do schroniska. Przebywając w schronisku bezdomni mają zapewnione posiłki w Miejskiej Jadłodajni.

Udzielenie osobom bezdomnym schronienia, posiłku i ubrania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i jest realizowane we Włocławku przez Caritas Diecezji Włocławskiej, organizację wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert.

Osobom bezdomnym pomaga również Straż Miejska. Od 1 listopada do końca 2016 roku, w wyniku interwencji podejmowanych przez strażników, między innymi do ogrzewalni przy ul. Wyszyńskiego trafiły 42 osoby, a do schroniska 2 osoby. Od początku 2017 roku patrole Straży Miejskiej odwiozły do ogrzewalni 17 osób.

Wszelkie informacje na temat form pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim, w tym we Włocławku, są również dostępne w specjalnym informatorze: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/pomoc-bezdomnym-zima-20162017.html  

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

Reklama